22 Styczeń, imieniny obchodzi: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Kategorie:
  Gdzie się bawić?
  Barwy Lata
  Agroturystyka
  Fotogaleria
  Gastronomia
  Jak do nas dojechać?
  Kupię/sprzedam nieruchomość
  Motoryzacja
  O regionie
  Ośrodki wypoczynkowe
  Rekreacja
  Sklepy
  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Boszkowo
  Turystyka
  Zdrowie i uroda
   
  Serwis:
  Oferta
  Kontakt
  O serwisie
  Pisali o nas
  Pogoda na dziś, jutro, ...
  Pozwól wybudować nam swoją stronę WWW
  Spot radiowy
  Strona główna
   
  Mapa Boszkowa:
   
   
  Interaktywne zwiedzanie
   
  Punkt apteczny:
   
  apteka
   
  Cash point
   
  bankomat
   
  Karta pływacka - jak zdobyć? Drukuj
  << powrót

  Data publikacji:2003-08-01
  Kategoria:Rekreacja
  Odsłon:21737


  Regulamin zasad wydawania kart pływackich

  Rozdział I

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  § 1.1. Sprawy dotyczące zasad i trybu wydawania kart pływackich wynikają ze Statutu WOPR rozdział II §9 pkt 3 oraz uchwały Zarządu Głównego WOPR nr 1//11/VI/97 z dnia 26-04-1997 r.

  §2.1. Ustala się następujące rodzaje kart pływackich:

  1. --> karta pływacka w kolorze białym z niebieskim krzyżem w tle <--
  2. --> specjalna karta pływacka w kolorze żółtym z żółtym krzyżem w tle <--

  §2.2. Karty pływackie wydawane są zainteresowanym osobom po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania.

  §3.1. Egzaminy dla uzyskania karty pływackiej mogą przeprowadzać ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej WOPR, posiadający uprawnienia do prowadzenia podstawowej nauki pływania.

  §3.2. Niezależnie do posiadanego stopnia w ratownictwie wodnym egzaminy na karty pływackie mogą przeprowadzać również ratownicy:

  1. absolwenci wyższych uczelni WF,
  2. instruktorzy i trenerzy pływania.

  §3.3. Osoby spełniające warunki określone w ust. 1 i 2 mogą przeprowadzać egzaminy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez macierzyste WOPR na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

  §3.4. Każda osoba upoważniona do rozprowadzania kart pływackich powinna posiadać pieczątkę o następującej treści "RATOWNIK WOPR - imię i nazwisko".

  §4.1. Egzaminy w celu uzyskania specjalnej karty pływackiej przeprowadza komisja powołana i zatwierdzona przez Zarząd Wojewódzkiego WOPR.

  §4.2. W skład 3-osobowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust.1, wchodzą:

  1. Instruktor Ratownictwa WOPR lub Starszy Ratownik Wodny posiadający uprawnienia instruktora lub trenera pływania,
  2. Członkowie WOPR posiadający kwalifikacje wyszczególnione w §3.

  Rozdział II

  UZYSKIWANIE KART PŁYWACKICH

  §5.1. Egzaminy dla uzyskania kart pływackich odbywają się wyłącznie w punktach zdobywania kart pływackich.

  §5.2. Egzaminator nie może przeprowadzać egzaminu w czasie pełnienia służby ratowniczej.

  §5.3. Punkty zdobywania kart pływackich wyznaczają Zarządy Wojewódzkich WOPR.

  §5.4. Punkt zdobywania kart pływackich powinien być oznakowany z podaniem godzin przeprowadzania egzaminów oraz nazwisk egzaminatorów.

  §5.5. Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach krytych i odkrytych minimum 25-metrowych

  §6. Do obowiązków egzaminatora należy:

  1. stwierdzenie tożsamości osoby przystępującej do egzaminu,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa osobie egzaminowanej,
  3. przeprowadzenie egzaminu w sposób sumienny i zgodny z instrukcją,
  4. stemplowanie każdej karty pływackiej w momencie jej wystawienia pieczątką, o której mowa w § 3 ust.4,
  5. prowadzenie protokołów z przeprowadzonego egzaminu na kartę pływacką wg. wzoru nr 4,
  6. bieżące rozliczanie się z pobranych kart pływackich,

  §7.1. Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  1. przepłynięcie w wodzie stojącej 200 m. w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m. na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m. w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m. na plecach,
  2. wykona skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.,
  3. przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m. w wodzie stojącej lub 15 m. z prądem wody - start z wody.

  §7.2. Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Poświadczenie o którym mowa następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.

  §8.1. Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania, oraz zda egzamin obejmujący:

  1. przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m. i wykaże się znajomością co najmniej dwóch stylów, w tym przepłynie minimum 200 m. stylem grzbietowym,
  2. wykona skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.,
  3. przepłynie pod lustrem wody 15 m. z nurkowaniem na głębokość 3 m. (start z wody)

  §9.1. Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się je na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członków WOPR posiadających uprawnienia ratownicze.

  §10.1 Posiadacz karty pływackiej obowiązany jest:

  1. przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie,
  2. podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania.

  §10.2. Ponadto posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien:

  1. nieść pomoc w razie tonięcia innych osób,
  2. wpływać w specjalnym czepku pływackim.

  §11.1. Opata za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie karty pływackiej, wydanie duplikatu karty pływackiej oraz wynagrodzenie ratowników i podział dochodów ustala Zarząd Główny WOPR

  §11.2. Karty pływackie wydane nieodpłatnie oznaczone są stemplem "BEZPŁATNA".

  §12.1. W razie uszkodzenia lub zagubienia karty pływackiej wydaje się nową kartę (duplikat).

  §12.2. Duplikaty kart pływackich wydają Zarządy Wojewódzkich WOPR, które wydały oryginał.

  §12.3. Wydanie duplikatu karty pływackiej może nastąpić po sprawdzeniu uprawnień odnotowanych w protokole z przeprowadzonego egzaminu.

  §13.4. O wydaniu duplikatu karty pływackiej należy zamieścić adnotację na protokóle z przeprowadzonego egzaminu.

  §13.5. Wydanie duplikatu karty pływackiej jest odpłatne.

  §13.6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez posiadacza specjalnej karty pływackiej - czepka, o którym mowa w § 9 ust. 2. Pkt 1, może nabyć on nowy czepek w Zarządzie Wojewódzkim WOPR.

  §13.7. Zarząd Wojewódzki WOPR może wydać nowy czepek po stwierdzeniu uprawnień i wniesieniu opłaty w wysokości jego ceny.

  Rozdział III

  EWIDENCJA I OBROTY KARTAMI PŁYWACKIMI

  §13.1. Druki kart pływackich rozprowadza centralnie Zarząd Główny WOPR.

  §14.1. wszystkie karty pływackie stanowią druk ścisłego zarachowania od momentu pobrania ich z Zarządu Głównego WOPR.

  §14.2. Zarząd Wojewódzkiego WOPR wydaje karty pływackie wyłącznie osobom uprawnionym przez Zarząd Wojewódzkiego WOPR do ich rozprowadzania.

  §14.3. Zarząd Wojewódzkiego WOPR prowadzi ewidencję otrzymanych i wydanych kart pływackich w wzoru nr 2 stanowiącego załącznik do instrukcji.

  §14.4. Karty pływackie mogą być wydawane po ostemplowaniu ich okrągłą pieczątką Wojewódzkiego WOPR.

  §14.5. Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów prowadzi Zarząd Wojewódzkiego WOPR oddzielnie na każdy rok.

  §15.1. Osoby upoważnione pobierają karty pływackie w macierzystym Zarządzie Wojewódzkim WOPR.

  §15.2. Wydawanie kart pływackich może nastąpić na podstawie bezpośredniego pobrania przez osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 2, po przedstawieniu dowodu potwierdzającego dokonanie wpłaty w kwocie równej opłacie za przeprowadzenie egzaminu.

  §15.3. Specjalne karty pływackie w imieniu komisji, o której mowa w §4 ust.2 pobiera osoba upoważniona przez Zarząd Wojewódzkiego WOPR.

  §15.4. Zarząd Wojewódzkiego WOPR wydają karty pływackie wyłącznie własnym członkom, spełniającym warunki określone w §3 i 4.

  §15.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, posiadająca wymagane uprawnienia, a przebywająca czasowo na terenie innego województwa może otrzymać zezwolenie do przeprowadzenia egzaminów i wydawania kart pływackich pobranych i rozliczanych w tym Zarządzie Wojewódzkim WOPR. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Wojewódzki WOPR, na terenie którego czasowo przebywa i zatrudniony jest ratownik, po zasięgnięciu opinii macierzystego WOPR.

  §15.6. Osoby, pobierające specjalne karty pływackie w trybie §15 ust.3, przedstawiają rozliczenie najpóźniej w dniu następnym po przeprowadzonym egzaminie.

  §16. Zarząd Wojewódzkiego WOPR prowadzi "kartę osobistego rozliczenia ratownika WOPR z pobranych kart pływackich "wg. wzoru nr 3, stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji.

  Rozdział IV

  ROZLICZENIA KART PŁYWACKICH

  §17.1. Karta, o której mowa w §16 służy do kontroli prawidłowości rozliczeń ratownika z pobranych kart pływackich.

  §17.2. Dokumentem przeprowadzenia egzaminu jest:

  1. protokół z egzaminu na kartę pływacką - wzór nr 4
  2. protokół z egzaminu na specjalną kartę pływacką - wzór nr 5.

  Protokół o którym mowa, sporządzać należy w jednym egzemplarzu.

  §17.3. Egzaminatorzy (ratownicy) winni rozliczyć się z pobranych kart pływackich w terenie ustalonym przez Zarząd Wojewódzkiego WOPR jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego. Nierozprowadzone karty pływackie ratownik powinien zwrócić do Zarządu Wojewódzkiego WOPR. Za zwrócone karty ratownikowi zwraca się ich równowartość w cenie jednostkowej dokonanej wpłaty.

  §17.4. Zasada omówiona w § 15 ust.4 nie dotyczy osób, które przeprowadzają egzaminy na kartę pływacką na pływalniach czynnych poza sezonem letnim. Osoby te dokonują rozliczenia w trybie podanym w § 6 ust.6.

  §17.5. Protokóły z przeprowadzonych egzaminów należy przechowywać z podziałem na:

  1. protokół z przeprowadzonych egzaminów na kartę pływacką,
  2. protokóły z przeprowadzonych egzaminów na specjalną kartę pływacką.

  §18.1. Za czynności egzaminacyjne i wystawianie kart pływackich przysługuje wynagrodzenie.

  §18.2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi dowód określający:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania wynagrodzenia,
  2. ilość rozprowadzonych kart pływackich, wyliczona na podstawie protokółu z egzaminu na kartę pływacką,
  3. ogólną kwotę należności.

  §18.3. Wynagrodzenie komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu na specjalną kartę pływacką następuje na podstawie rozliczenia wg. wzoru nr 6, stanowiącego załącznik do instrukcji.

  §18.4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnie obowiązujących.

  §19. Dochody uzyskane z kart pływackich stanowią środki finansowe przeznaczone w całości na działalność statutową WOPR.

  §20.1. Całokształt spraw związanych z właściwym obrotem kartami pływackimi, rozliczeniem wynagrodzeń za przeprowadzone egzaminy oraz kontrolą sposobu prowadzenia egzaminów i rozprowadzaniem kart pływackich prowadzą terenowo właściwe Zarządy Wojewódzkich WOPR pod nadzorem Zarządu Głównego WOPR.

  §20.2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację postanowień instrukcji ponoszą osoby, które z racji zajmowanego stanowiska pełnią określone obowiązki.

  §21. Osoby, które naruszyły lub dopuściły do naruszenia postanowień instrukcji podlegają odpowiedzialności w trybie dyscyplinarnym i prawnym.

  Niniejsza instrukcja została zatwierdzona uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 12-06-1997 r. Tracą moc dotychczasowa instrukcja Zarządu Głównego WOPR w sprawie wydawania kart pływackich i specjalnych kart pływackich wydana w styczniu 1982 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

  Karta pływacka

   

  Specjalna karta pływacka "żółty czepek"


  Komentarze:
  masz swoje zdanie? - dodaj komentarz

  tolek - 2008-06-14

  jestem posiadaczem żółtego czepka i plynąc na wodach otwartych WOPR chcieli mi wystawić mandat na jakiej podstawie prawnej


  Krzysiek - 2006-07-13

  Witam!
  Jestem posiadaczem zwykłej karty pływackiej (niebieskiej) i się zastanawiam jakie uprawnienia daje mi ta karta jeśli ktoś wię to proszę o meila na adres: ups100@poczta.fm


  Kasia - 2006-03-18

  Jestem z Lubina i chcialabym dostac pracę w boszkowie jako młodszy ratownik. Nie wiem tylko gdzie szukac informacji na temat WOPR-u w Boszkowie albo gdzies w pobliżu, jeśli ktoś wie to bardzo proszę o informacje. Mój adres e-mail: pa_czek4@wp.pl


  Kasia - 2005-08-01

  Czy można w Boszkowie zdawać na karte zwykłą pływacką?????? Proszę odpiszcie to ważne!!!!!!!!!!!


  Rafał - 2005-06-19

  Ja też bym chciał żółty czepek, zwykłej karty chyba nie warto robić, wymagania są dziecinne, interesuje mnie jedynie 3 warunek na kartę specjalną. Jak mam się tego nauczyć?


  Ewelina - 2004-11-21

  Interesuje mnie bardzo karta specjalna, czyli tzw"żółty czepek". Chcialabym spróbować go uzyskać i w zwiazku z tym chcialabym sie dowiedzieć jak po kolei przebiega ten proces. Czy jest to w ciągu jednego dnia czy rozłozone na kilka dni? i czy po uzyskaniu"żółtego czepku" bede mogla starać sie o uzyskanie stopnia ratownika? Czy w momecie starania sie o karte istotna jest szybkosc i kolejnosc doplyniecia do brzegu? Jakie choroby uniemozliwiaja staranie sie o "żółty czeoek'?
  prosilabym o szybki kontakt. Z gory dziekuje - Ewelina 19 lat.


     ... tego jest więcej:   
  0
  Wyszukiwanie:
   
   
   
  Odnośniki:
   
  windsurfing w Boszkowie
   
  patron medialny boszkowo.info
   
  restauracja Toscania zaprasza - 3km od Boszkowa
   
  Dla regionu:
   Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
   
  Lokalizacja:
   
   
  Barwy Lata
   
  Barwy Lata - opowiadanie w odcinkach
   
  WOPR:
   
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Boszkowo
   
  Multimedia:
  Spot radiowy boszkowo.info
  Przemęcki Park Krajobrazowy - ptaki
   
  Reklama
   
  © 2003-2011 Internet Media